Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 — DEFINITIES

CosMENtis is de handelsbenaming van Katleen Vrombaut, RPR 0876.127.160 met kantoren te 3010 Leuven, Grensstraat 1D/301.

ARTIKEL 2 — VERWERPING AANKOOPVOORWAARDEN KLANT

2.1.      Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota’s, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de klant vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

ARTIKEL 3 — VERTEGENWOORDIGING COSMENTIS

3.1.      Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door aangestelden van CosMENtis zijn slechts geldig na bevestiging ervan door mevrouw Vrombaut.

ARTIKEL 4 — WIJZIGBAARHEID OFFERTES, CATALOGUSSEN EN PRODUCTLIJN

4.1.      Gegevens van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz…. zijn niet bindend voor CosMENtis, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

4.2.      CosMENtis behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz.

ARTIKEL 5 — LEVERING DOOR TOELEVERANCIERS

5.1.      De rechtstreekse leveringen uitgaande van toeleveranciers, enz. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging en verstaan zijnde dat de verantwoordelijkheid van CosMENtis alleszins begrensd is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden. 

ARTIKEL 6 — WIJZE VAN KENNISGEVING IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST

6.1.      Kennisgevingen die in het kader van onderhavig document vereist of toegestaan zijn door elk van de partijen, moeten behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, schriftelijk gebeuren en verzonden worden via aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst op het laatste adres van de andere partij of via fax of e-mail, bevestigd door een aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst

ARTIKEL 7 — STUDIES EN ONTWERPEN

7.1.      Alle door CosMENtis overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens eigendom en moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CosMENtis worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij CosMENtis.

ARTIKEL 8 — PRIJZEN

8.1.      De prijzen van de producten zoals vermeld in offertes en bestelbons zijn steeds exclusief BTW en ex works, minstens exclusief BTW en exclusief het verpakkingsmateriaal en kosten voor klaarmaking voor de verzending van het order, transportkosten en transportverzekering indien van toepassing, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

8.2       Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging ten laste vallen van de koper.

ARTIKEL 9 — BETALINGSVOORWAARDEN

9.1.      Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van CosMENtis, netto zonder disconto, contant bij levering, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

9.2.      De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.

9.3.      Protest vermag evenmin de betaling op te schorten.

9.4.      Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, per factuur verhoogd worden met een som van 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met een som van 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 per factuur en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties.

9.5.      In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is.

9.6.      CosMENtis heeft het recht om van de koper garanties voor betaling te eisen voordat er goederen worden geleverd, inclusief het recht om een bindende offerte of bevestiging van bestelling of een contract te annuleren of beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:

9.7.      Alle facturen van CosMENtis zijn betaalbaar in Euro. Betalingen in een andere munt zullen aan CosMENtis niet tegenstelbaar zijn.

ARTIKEL 10 — FACTUURPROTEST

10.1.    Opmerkingen op, of betwisting van de facturen van CosMENtis moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van zeven kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig en naar vorm correct protest zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.

ARTIKEL 11 — EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1.    Alle geleverde materialen en producten blijven uitdrukkelijk eigendom van CosMENtis tot bij de algehele betaling, kosten en intresten inbegrepen, zelfs indien zij werden geïncorporeerd of gewijzigd. De koper is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s en voor waardevermindering te behoeden.

ARTIKEL 12 — LEVERING EN RISICOOVERDRACHT BIJ LEVERING

12.1.    De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen en/of diensten de magazijen van CosMENtis hebben verlaten.

12.2.    De levering bevat enkel en alleen de goederen en/of diensten vermeld in de orderbevestiging

12.3.    De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de levering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt enige aansprakelijkheid in hoofde van CosMENtis met zich mee en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

12.4.    Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s met betrekking tot de verkochte goederen, in het bijzonder de risico’s van het vervoer, zelfs indien dit door de zorgen van CosMENtis of in de opdracht van CosMENtis geschiedt

ARTIKEL 13 — VERPLAATSING, TRANSPORT EN VERZEKERING

13.1.    De klant staat in voor het onderschrijven van de nodige verzekeringen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en/of levering.

13.2.    Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, enz) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de klant, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending.

13.3.    Indien CosMENtis zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de klant waarbij de CosMENtis zich ertoe zal inspannen zulks te doen plaatsvinden aan een aanvaardbaar kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging

13.4.    De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door CosMENtis aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de klant.

ARTIKEL 14 — VERPAKKING EN OPRUIMING

14.1.    Alle verpakkingen zijn voor rekening van de klant en worden door CosMENtis niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

14.2.    De opruiming na de uitvoering van de opdracht is voor rekening van de klant, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

ARTIKEL 15 — WAARBORG EN EXONERATIE

15.1.    CosMENtis verleent een waarborg gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering voor verborgen gebreken. Deze waarborg is strikt beperkt tot de levering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op haar kosten, van alle goederen die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden gesteld omwille constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij CosMENtis uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen aan de betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, hetzij naar haar keuze de betreffende koopsom terug te betalen.

15.2.    De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens veroudering, slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, enz.  De waarborg geldt evenmin voor goederen met snelle veroudering  wegens hun aard of gebruik, enz.

15.3.    De kleinste wijziging aan het product door toedoen van de klant brengt het verval van de waarborg met zich mee.

15.4.    CosMENtis is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de klant aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder dat hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.

15.5.    De klant dient de conformiteit van de geleverde goederen met de offerte, bestelbon en normen en specificaties te controleren binnen de acht kalenderdagen na de leveringsdatum en dient CosMENtis binnen dezelfde termijn schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele afwijkingen of problemen;

Op het einde van deze periode worden de producten als aanvaard en zonder defecten beschouwd. Onverminderd de rest van dit artikel zullen claims die CosMENtis na deze periode bereiken, niet aanvaard worden en in dat geval kan de aansprakelijkheid van CosMENtis op geen enkele manier worden ingeroepen.

15.6.    De aansprakelijkheid van CosMENtis blijft beperkt tot de vervanging en/of terugbetaling van de defecte goederen, ongeacht of deze niet conform zijn met de overeenkomst en/of offerte, dan wel of ze per vergissing naar de klant werden gestuurd en waarbij CosMENtis de vrije keuze heeft tussen vervanging en terugbetaling. De kosten die worden gemaakt voor het terugzenden van de goederen naar CosMENtis, evenals de kosten voor een nieuwe levering aan de koper, worden door CosMENtis gedragen.

15.7     Indien zou blijken dat de koper zich onterecht beroepen heeft op niet-conformiteit of fout vanwege CosMENtis, is de koper ipso jure en zonder kennisgeving aansprakelijk voor een vergoeding wegens administratieve kosten van 20% van de prijs van de betwiste goederen, onverminderd het recht van CosMENtis om schadevergoeding te eisen voor geleden verliezen of schade

ARTIKEL 16 — HET RECHT

16.1.    Deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle bijhorende verkoopovereenkomsten worden geregeld en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. De toepasbaarheid van buitenlands recht en van de Conventie van Wenen (11 april 1980) worden expliciet uitgesloten.

16.2.    In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken.

16.3.    Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

ARTIKEL 17 — PUNTENSYSTEEM

Punten worden enkel toegekend op contant betaalde bestellingen. Opgelet, het toekennen van punten is niet van toepassing op eco wegwerpmateriaal.

Nog vragen?

Heb je een vraag over de verkoop of het gebruik van MEN3, Silk Solution of Eco Wegwerpmateriaal? Laat via deze link je boodschap achter en een van onze experten antwoordt je zo snel mogelijk.

Contact